Kotikuntoutus tuo fysioterapeuttisen harjoittelun ikäihmisen kotiin ja liikunnan osaksi arkea. Kotikuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn ylläpysyminen tai parantuminen sekä turvallisen asumisen tukeminen ja elämänlaadun paraneminen niin, että ikäihminen pystyy asumaan kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotikuntoutuksella pyritään vähentämään avuntarvetta ja viivästyttämään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

Kotikuntoutus on hyvä aloittaa silloin, kun huomaat omassa tai läheisesi toimintakyvyssä tapahtuvan muutoksia. Ulkona liikkuminen on voinut vähentyä, se voi vaikuttaa epävarmemmalta tai kaatuminen on tapahtunut. Porraskävelyn tai tuolilta nousun vaikeutuminen kertoo jalkojen lihasvoimien heikentymisestä, jolloin harjoittelu on tärkeää aloittaa.

Fysioterapeutin kotikäynti voi olla myös yksittäinen arviointi- ja ohjauskäynti, jonka voi tehdä myös ennaltaehkäisevästi. Ennaltaehkäisevällä harjoittelulla tuetaan toimintakyvyn säilymistä ikääntyessä. Liikuntaharjoittelu on myös tärkeässä roolissa monien kansantautien, kuten sepelvaltimotaudin, lääkkeettömässä hoidossa.

Kotikuntoutuksen aloittamisen aiheita voivat olla:

  • Sairaalajaksolta kotiutuminen (esim. yleistilan lasku, murtumat tai leikkauksista kuntoutuminen)
  • Liikkumisen vähentyminen, tasapainon hallinnan ongelmat tai kaatuminen
  • Muistisairaus
  • Aivoverenkierron häiriöt tai etenevät neurologiset sairaudet
  • Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet
  • Omaishoitajan työn tukeminen

Kotikuntoutus jakso käynnistyy alkututkimuksella ja toimintakykyarviolla. Alkututkimuksessa käytetään asiakkaalle soveltuvia toimintakykytestejä, joiden avulla voidaan myös arvioida kotikuntoutuksen vaikutuksia. Alkututkimuksen perusteella luodaan asiakkaan kanssa yhdessä kuntoutuksen tavoitteet ja kuntoutussuunnitelma. Suunnitelmaan sisältyy aina myös asiakkaan omatoimisen harjoittelun osuus, jolla tuetaan asiakkaan itsenäistä toimintaa käyntien välillä. Tarvittaessa kuntoutukseen kuuluu myös seurantasoitot, joilla kannustetaan itsenäiseen harjoitteluun ja seurataan sen toteutumista. Kotikuntoutus on nousujohteista liikuntaharjoittelua asiakkaan yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaan. Harjoittelu toteutuu asiakkaan kotona tai sen lähiympäristössä. Kuntoutuksen toteutumista arvioidaan jakson aikana ja tavoitteita sekä sisältöä muokataan tilanteen mukaan.   

Kotikuntoutuksen vaikutuksia ovat tasapainon ja lihasvoiman parantuminen sekä kipujen vähentyminen, mikä voi näkyä arjessa myös varmempana liikkumisena, kaatumisenpelon vähentymisenä sekä itsevarmuuden ja mielialan kohentumisena. Näiden asioiden myötä kotona asumisen turvallisuus ja ennen kaikkea mielekkyys lisääntyvät, koska arjen toimet sujuvat omatoimisesti paremmin ja avun tarve voi vähentyä.

Lisää kotikuntoutuksesta voit lukea tai kuunnella Terveyskylän Kuntoutumistalon kattavasta Kotikuntoutus-oppaasta. Kuntoutumistalo.fi -palvelusta löydät tietoa ja tukea kokonaisvaltaiseen kuntou​tumiseesi.

kotikuntoutus nepin näpit